Mô tả:

單位
10cm20M

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.