Cánh đồng Pháp

Nhà kính hình núi Loài thực vật: Phong lan